Block News

Texas Blockchain Council และ Riot ชนะคดี

  • Texas Blockchain Council และ Riot ชนะคดี

Texas Blockchain Council (TBC) และบริษัทขุด Bitcoin อย่าง Riot Platforms ชนะคำตัดสินคดีจากผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกาในการฟ้องร้องกับ US energy officials

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 มีรายงานว่า TBC และ Riot ได้ทำการฟ้อง กระทรวงพลังงาน,การบริหารข้อมูลพลังงาน (EIA),สำนักงานการจัดการและงบประมาณ (OMB) และ ผู้นำของพวกเขาว่าพยายามรวบรวมข้อมูลของผู้ขุดเหมืองสกุลเงินดิจิทัล

ตามคำฟ้องเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2024 ที่ United States District Court for the Western District of Texas

TBC และ Riot ได้โน้มน้าวผู้พิพากษาว่าอาจจะเกิดความเสียหายไม่อาจย้อนได้ หากไม่มีคำสั่งห้ามชั่วคราว(TRO) จะทำให้เกิดการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

เป็นผลให้ศาลบังคับใช้ TRO ซึ่งห้ามไม่ให้ EIA กำหนดให้นักขุด crypto ตอบผลสำรวจ รวมทั้งห้ามไม่ให้ EIA แบ่งปันข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากผลสำรวจ

TBC และ Riot แย้งว่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้นรวมถึงต้นทุนที่ไม่สามารถเรียกคืนได้สำหรับการปฏิบัติตามผลสำรวจ อีกทั้งยังมีการขู่ว่าจะถูกดำเนินคดีหากไม่ปฏิบัติตาม และการเปิดเผยข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ร้องขอ

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องระยะเวลาของการทำผลสำรวจเพื่อให้นักขุดดำเนินการให้เสร็จสิ้น โดยไม่มีค่าตอบแทน

แม้ว่า EIA จะบอกว่า เวลาในการทำผลสำรวจจะเสร็จสิ้นประมาณ 30 นาที แต่ศาลถือว่า “ไม่ถูกต้อง”

,JO

ที่มา : cointelegraph

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image